Iskusstvo Potrebleniya magazine, July 2014
MUAH : Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

Iskusstvo Potrebleniya magazine, July 2014
MUAH : Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

Iskusstvo Potrebleniya magazine, July 2014
MUAH : Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

Iskusstvo Potrebleniya magazine,June 2014
MUAH: Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

Iskusstvo Potrebleniya magazine,June 2014
MUAH: Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

Iskusstvo Potrebleniya magazine,June 2014
MUAH: Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

Iskusstvo Potrebleniya magazine,May 2014
MUAH: Lusy Kogan, photo: Ana Andreiko

SOHO magazine , SS14
MUAH: Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine, March 2014
MUAH: Lusy Kogan, Photo : Lika Kalandadaze

Fashion & Beauty magazine, March 2014
MUAH: Lusy Kogan, Photo : Lika Kalandadaze

Fashion & Beauty magazine, March 2014
MUAH: Lusy Kogan, Photo : Lika Kalandadaze

Fashion & Beauty magazine, March 2014
MUAH: Lusy Kogan, Photo : Lika Kalandadaze

Fashion & Beauty magazine, March 2014
MUAH: Lusy Kogan, Photo : Lika Kalandadaze

SOHO magazine , SS14
MUAH: Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

SOHO magazine , SS14
MUAH: Lusy Kogan, photo: Lika Kalandadze

 Fashion & Beauty  magazine/10/2013
make up/hairs : Lusy Kogan , photo: Anya Andreiko
Fashion & Beauty  magazine/10/2013
make up/hairs : Lusy Kogan , photo: Anya Andreiko
 Fashion & Beauty  magazine/10/2013
make up/hairs : Lusy Kogan , photo: Anya Andreiko

Fashion & Beauty  magazine/10/2013
make up/hairs : Lusy Kogan , photo: Anya Andreiko

Fashion & Beauty magazine /11/2013
make up/hairs : Lusy kogan. photo: Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine /11/2013
make up/hairs : Lusy kogan. photo: Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine /11/2013
make up/hairs : Lusy kogan. photo: Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine /08/2013
make up/hairs : Lusy kogan. photo: Sergey Dmitriev

Fashion & Beauty magazine /08/2013
make up/hairs : Lusy kogan. photo: Sergey Dmitriev

Fashion & Beauty magazine /08/2013
make up/hairs : Lusy kogan. photo: Sergey Dmitriev

Fashion & Beauty magazine /08/2013
make up/hairs : Lusy kogan. photo: Sergey Dmitriev

Fashion & Beauty magazine/10/2012
make up : Lusy Kogan,photo: Alena Nikiforova

Fashion & Beauty magazine/10/2012
make up : Lusy Kogan,photo: Alena Nikiforova

Fashion & Beauty magazine/10/2012
make up : Lusy Kogan,photo: Alena Nikiforova

Fashion & Beauty magazine/10/2012
make up : Lusy Kogan, photo: Alena Nikiforova

Fashion & Beauty magazine/09/2012
make up  & hairs : Lusy Kogan

Fashion & Beauty magazine/09/2012
make up  & hairs : Lusy Kogan

Fashion & Beauty magazine/09/2012
make up  & hairs : Lusy Kogan

Fashion & Beauty magazine/09/2012
make up  & hairs : Lusy Kogan

Fashion & Beauty magazine/09/2012
make up  & hairs : Lusy Kogan

Fashion & Beauty magazine/09/2012
make up  & hairs : Lusy Kogan

Fashion & Beauty magazine, Feb issue 2013
make up/hairs : Lusy Kogan / photo: Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine, Feb issue 2013
make up/hairs : Lusy Kogan / photo: Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine, Feb issue 2013
make up/hairs : Lusy Kogan / photo: Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine, murch issue 2013
make up/hairs : Lusy Kogan / photo: Alena Nikiforova

Fashion & Beauty magazine, murch issue 2013
make up/hairs : Lusy Kogan / photo: Alena Nikiforova

Fashion & Beauty magazine, murch issue 2013
make up/hairs : Lusy Kogan / photo: Alena Nikiforova

Open Optic magazine, winter 2011-2012
make up  & hairs : Lusy Kogan

Open Optic magazine, summer 2011
make up  & hairs : Lusy Kogan

Fashion&Beauty 09/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo : Alena Nikiforova

Fashion&Beauty 09/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo : Alena Nikiforova

Fashion&Beauty 09/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo : Alena Nikiforova

Fashion&Beauty 09/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo : Alena Nikiforova

Fashion&Beauty 09/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo : Alena Nikiforova

Fashion&Beauty 09/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo : Alena Nikiforova

Fashion&Beauty 09/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo : Alena Nikiforova

Golden Century magazine, winter 2012-2012
make up/ hairs: Lusy Kogan, photo:Lika Kalandadze

Golden Century magazine, winter 2012-2012
make up/ hairs: Lusy Kogan, photo:Lika Kalandadze

Golden Century magazine, winter 2012-2012
make up/ hairs: Lusy Kogan, photo:Lika Kalandadze

Golden Century magazine, winter 2012-2012
make up/ hairs: Lusy Kogan, photo:Lika Kalandadze

Golden Century magazine, winter 2012-2012
make up/ hairs: Lusy Kogan, photo:Lika Kalandadze

Fashion & Beauty magazine/10/2012
make up : Lusy Kogan,photo: Anya Andreiko

Fashion & Beauty magazine/10/2012
make up : Lusy Kogan,photo: Anya Andreiko

Wedding magazine
make up/hairs: Lusy Kogan,photo: Oleg Kostin

)Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Astor Gallery magazine, winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan/photo/Lika Kalandadze/Anya Andreiko

Fashion & Beauty magazine/07/2012
make up  & hairs : Lusy Koga,photo: Sergey Glinin

Fashion & Beauty magazine/07/2012
make up  & hairs : Lusy Koga,photo: Sergey Glinin

Sobaka magazine,05/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Ivan Kosminin

Sobaka magazine,05/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Ivan Kosminin

Sobaka magazine,05/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Ivan Kosminin

Zimniy/shots for magazines/shop/winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Olga Larceva

Zimniy/shots for magazines/shop/winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Olga Larceva

Zimniy/shots for magazines/shop/winter 2012-2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Olga Larceva

Tretiy / shots for magazines/summer/autumn
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: alena Nikiforova

Carstvo meha/shots/adv/for magazines
make up: Lusy  Kogan

Carstvo meha/shots/adv/for magazines
make up: Lusy  Kogan

Carstvo meha/shots/adv/for magazines
make up: Lusy  Kogan

Carstvo meha/shots/adv/for magazines
make up/hairs: Lusy  Kogan

Carstvo meha/shots/adv/for magazines
make up/hairs: Lusy  Kogan

Astor
make up/Lusy Kogan, photo: Alena Nikiforova

ART YUBELIR
make up/Lusy Kogan, photo: Pavel Tantserev

ART YUBELIR
make up/Lusy Kogan, photo: Pavel Tantserev

Kto Glavniy magazine,09/2012 for SOHO/Mersedes
make up/hairs' Lusy Kogan, photo: Maxim Polivanov

Kto Glavniy magazine,09/2012 for SOHO/Mersedes
make up/hairs' Lusy Kogan, photo: Maxim Polivanov

Kto Glavniy magazine,09/2012 for SOHO/Mersedes
make up/hairs' Lusy Kogan, photo: Maxim Polivanov

GFF/ Ya Pokupau magazine/autumn/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo Olga Larceva

GFF/ Ya Pokupau magazine/autumn/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo Olga Larceva

Love Angels / Ya Pokupau magazine/12/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Olesya Malikova

Love Angels / HOME magazine/12/2012
make up/hairs: Lusy Kogan, photo: Olesya Malikova

Nemoskva magazine. simmer 2009
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. simmer 2009
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. simmer 2009
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. simmer 2009
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. december 2010
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. december 2010
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. december 2010
make up/Lusy Kogan
Nemoskva magazine. december 2010
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. december 2010
make up/Lusy Kogan

Nemoskva magazine. december 2010
make up/Lusy Kogan